teknikjobb.se

Inmätning av befintliga grundvattenrör i fyllningsdammar

Företag Vattenfall AB
Ort
Kategorier
Utgår

2019-09-27

Ansök nu

Inmätning av befintliga grundvattenrör i fyllningsdammar

Examensarbete

Syfte – Syftet med examensarbetet är att klarställa grundvattenrörs faktiska läge i fyllningsdammar genom mätning med en typ av inklinometer utvecklad i Kanada och att utvärdera andra tillämpningsbara användningsområden inom dammsäkerhet med mätmetoden. Vidare är syftet att utföra en analys av hur avdrift från teoretiskt läge påverkar tolkning av mätvärde och bedömning av dammsäkerheten. Som stöd för analysen utförs exempelvis teoretiska simuleringar av exempelvis stabilitet, dimensionerande läckage och tolkning av inre erosion baserat på temperaturmätning.

Utbildning – Väg- och vattenbyggnad eller motsvarande

Omfattning – 30hp

Genomförande – Arbetet inriktas på inmätning med en inklinometer av typen SAAF (Shape Accel Array Field) av befintliga grundvattenrör i ett antal utvalda dammar (höga och låga) uppbyggda med olika material. Analys utförs av hur ett felaktigt läge kan påverka tolkningen av mätdata och utvärdering av dammsäkerheten.

Examensarbetet genomförs med bl.a. följande innehåll:

• Planering av examensarbetet (fältmätningar, enkät och teoretiska analyser).

• Litteraturgenomgång av konventionella borrmetoder med sammanställning av olika faktorers inverkan vid borrning, riktlinjer för dammsäkerhet, möjlighet till inmätning av installerade rör m.m.

• Intervju med borrentreprenörer för att diskutera metodik, utförande och kvalitetssäkring av borrning.

• Intervju med projektörer/ konsulter med avseende på avdriftens betydelse för tolkning av mätresultat.

• Intervju med dammägare med avseende på avdriftens betydelse för dammsäkerheten m.m.

• Fältmätning utförs under 1-2 veckor vid ett tiotal av Vattenfalls dammar med ett urval av varierad dammhöjd, jordtyp, rörtyp, borrmetod och installationsförutsättningar.

• Analyser:

   1. Teoretisk bestämning av hur felaktigt tolkade mätvärden från grundvattenrör, som installerats med avdrift från teoretiskt läge, har för bedömning av dammsäkerheten i låga och höga fyllningsdammar. Detta utförs genom teoretiska beräkningar av t.ex. hur sådana dammars stabilitet och dimensionerande läckage påverkas av feltolkade grundvattennivåer och temperaturprofil.

   2. Övergripande möjlighet att nyttja data från mätningar med SAAF-inklinometrar till bedömning av fyllningsdammars rörelser

• Instrumentets noggrannhet i alla led utvärderas kopplat till referenspunkten (utgångspunkten).

• Rapportskrivning.

• Redovisning vid läroanstalt och på Vattenfall.

Examensarbetaren utför arbetet i fält och på kontor. Det krävs körkort för att klara fältarbetet. Inledningsvis skriver studenten en projektbeskrivning med innehåll och tidplan. Möten hålls med referensgruppen och industrihandledaren ungefär 2-3 gånger. Rapportutformning, akademisk nivå och examination bestäms slutligt av examinator. Industrihandledaren hjälper till med praktiskt arbete under projekttiden samt hjälper till med rapporten och knyter kontakter med industrin för intervju/ enkät.

Placeringsort – Flexibel med preferens för Luleå, Stockholm eller Älvkarleby

Ansökan – Vid intresse bifogas CV, personligt brev, samt utdrag av betyg till ansökan. Ansök via vår hemsida.

Datum – Sista datum för ansökan är 2019-09-27.

Kontakt på Vattenfall – Vid frågor om examensarbetet är du välkommen att kontakta Peter Viklander och/eller Christian Bernstone på 08-739 50 00.

“Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning”.

Dela detta jobb

Inmätning av befintliga grundvattenrör i fyllningsdammar

Vattenfall AB