teknikjobb.se

Logga

Examensarbete, VA-teknik 30 hp

Ort
Kategorier
Utgår

2021-06-01

Ansök nu

Examensarbete, VA-teknik 30 hp

Examensarbete 30 hp, höstterminen 2021: Rening av och resursutvinning ur gråvatten från sorterande avloppssystem.

Bakgrund

Stockholm Vatten och Avfall planerar tillsammans med Stockholm Stad att implementera ett sorterande system för avledning och behandling av avlopp och matavfall i ett bostadsområde i Norra Djurgårdsstaden.  Som en del i arbetet deltar Stockholm Vatten och Avfall, tillsammans med bl.a. Luleå tekniska universitet och RISE, i MACRO 3-projektet (mat i cirkulära robusta system). Målet är att på ett resurseffektivt sätt ta till vara och återanvända näringsämnen och energi.

I Norra Djurgårdsstaden kommer svartvatten (från toaletter), gråvatten (bad, dusch, tvätt) och matavfall (köksavfallskvarn) avledas i separata ledningar till resursutvinningsanläggningen. Svartvattnet och matavfallet innehåller energi som kan omvandlas till biogas samt fosfor, kväve och andra växtnäringsämnen som kan ersätta konstgödsel. Gråvattnet, som utgör det största flödet, innehåller värme och vatten som kan tillvaratas. Genom att behandla gråvattnet lokalt och antingen återanvända det för bevattning eller släppa ut det till recipient avlastas dessutom det befintliga avloppsledningsnätet. 

Det finns i dag ett fåtal områden i Sverige och Europa med sorterande system i stadsmiljö. I Sverige finns H+ i Helsingborg som nyligen togs i drift. Fokus i de flesta projekt ligger på näringsämnen och energi från svartvatten och köksavfall. Därför vill vi i detta projekt fokusera på tekniker för behandling och resursutvinning ur gråvatten.

Uppdrag

Projektets mål är att ta fram ett förslag på en lämplig processlösning för behandling av gråvattnet i stadsmiljö. Processlösningen ska innefatta värmeutvinning, rening till en kvalitet som tillåter bevattning under sommartid och utsläpp till recipient under vintertid samt hantering av slam och andra eventuella biprodukter.

Projektet omfattar:

  • Undersökning av gråvattens sammansättning och temperatur (litteratur, referensanläggningar)

  • Jämförelse och analys av möjliga tekniker och teknikkombinationer där energi-, kemikalie- samt utrymmesbehov ingår, samt eventuellt kostnader

  • Potential till energiutvinning

  • Förslag till val av en processlösning för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm inklusive uppskattning av utrymmesbehov, energibalans och övergripande investerings- och driftkostnadskalkyl

Fokus ska ligga på tekniker och processlösningar. Resultatet redovisas muntligen vid en slutredovisning samt skriftligen i en tydlig och välunderbyggd rapport.

Examensarbetet utförs vid Luleå tekniska universitet (LTU). Handledare från LTU är Inga Herrmann och examinator är Elisabeth Kvarnström. Handledare hos oss är Sofia Andersson och Kristina Stark Fujii.

Ansök
Om du är intresserad av examensarbetet, ställ frågor till Kristina Stark Fujii på e-post kristina.stark.fujii@svoa.se eller telefon 08-522 133 52 senast 1 juni.

Dela detta jobb

Logga
Examensarbete, VA-teknik 30 hp

Stockholm vatten och avfall