teknikjobb.se

Examensarbete inom elsystem – Förlustoptimering av Ringhals lokalkraftnät, Ringhals AB

Företag Vattenfall AB
Ort
Utgår

2019-11-30

Ansök nu

Examensarbete inom elsystem – Förlustoptimering av Ringhals lokalkraftnät, Ringhals AB

Examensarbete inom elsystem vid Ringhals AB

 

Bakgrund

Kärnkraftverk i Sverige har idag ett visst driftområde med hänsyn till krav från kraftverkets egna lokalkraftnät och krav från stamnätet. Inom Energiforsks forskningsprogram GINO, Grid Interference on Nuclear power plant Operations, bedrivs forskning kopplat till samspelet mellan stamnät och kärnkraftverk i syfte att skapa en helhetsbild av påverkan av yttre nät i kärnkraftsanläggningen (mer information finns publikt på Energiforsks hemsida). Forskningsprogrammet undersöker dock inte möjligheten till att förbättra driftsättet ur ett förlust-optimerat perspektiv. I en elproduktionsanläggning av Ringhals dimension förekommer förluster i storleksordning av flera MW i lokalkraftnätet, varför ett förändrat driftsätt med minskade förluster skulle kunna vara värdefullt, om samtidigt krav från stamnät och kärnkraftverkets lokalkraftnät kan innehållas.

 

Uppdrag/Arbetsbeskrivning

Det övergripande målet med examensarbetet är att studera om ett förlust-optimerat driftsätt av Ringhals kan nyttjas samtidigt som anläggningarna drivs på ett för stamnätet och för det egna lokalkraftnätet säkert och robust sätt.

 

Inledningsvis ingår att skapa sig en god kännedom om elsystemens uppbyggnad på Ringhals. Områden som berörs i arbetet där du/ni kommer få goda kunskaper är kraftsystemanalys, olika typer av komponenter som förekommer i ett kraftsystem, exempelvis generatorer, transformatorer och motorer, samt hur dessa komponenter interagerar med varandra.

 

Arbetet består dels av en teoretisk del med kartläggning av var förlusterna finns och vilka de är, av vilken storleksordning de är, beskrivning av vilka faktorer som påverkar förlusterna och hur faktorerna påverkas av anläggningens driftsätt. Den teoretiska delen åtföljs av en beräknings/analys-del som syftar till att svara på vad förlusterna förväntas bli vid olika driftpunkter. En förändring av spännings-börvärdet på generatorn innebär en förflyttning till en ny arbetspunkt, vilket innebär att strömberoende och spänningsberoende förluster såsom järnförluster, tillsatsförluster och magnetiseringsförluster kommer förändras och därmed ge upphov till en ny totalförlust för anläggningen i förhållande till startpunkten. Det är den totala förlusten som är intressant att minimera. Beräkningar görs lämpligen i simuleringsverktyget PowerFactory och via handberäkningar.

 

Utbildning – Elektroteknik (300 Hp).

 

Omfattning – 30 hp. 1-2 personer.

 

Genomförande – Våren 2020. Examensarbetet utförs huvudsakligen på Ringhals och ersättning utgår enligt Vattenfalls riktlinjer. Ringhals dokumentation är mestadels skriven på svenska varför god kunskap i svenska är en förutsättning för att kunna genomföra arbetet. Arbetet dokumenteras i en rapport som sedan presenteras muntligt på Ringhals.

 

Ansökan – Vid intresse bifogas CV + personligt brev i sammanslaget dokument, samt utdrag av betyg till ansökan. Ansökan skickas in via Vattenfalls karriärportal.

 

Datum – Sista datum för ansökan är 2019-11-30. Urval sker löpande.

 

Kontakt på Vattenfall – Vid frågor om examensarbetet är du välkommen att kontakta handledarna Johan Stelin, johan.stelin@vattenfall.com 0705589602, eller Sofia Johansson sofia.johansson@vattenfall.com 0730568708.

 

På Vattenfall är vi övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag, och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Dela detta jobb

Examensarbete inom elsystem – Förlustoptimering av Ringhals lokalkraftnät, Ringhals AB

Vattenfall AB