teknikjobb.se

Examensarbete – Dammsäkerhet (Fyllningsdammar) – Vattenfall R&D

Företag Vattenfall AB
Ort
Kategorier
Utgår

2021-05-16

Ansök nu

Examensarbete – Dammsäkerhet (Fyllningsdammar) – Vattenfall R&D

Vi har elektrifierat industrier, levererat el till bostäder och genom innovation och samarbete bidragit till utvecklingen av vårt samhälle i mer än 100 år. Vårt mål är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenfall R&D ansvarar för att bedriva affärsdriven teknisk utveckling som skapar mervärde för företaget och hjälper till att förverkliga vår strategi. På Vattenfall R&D går vi från idéer till riktiga projekt på kort tid. Vi vet att våra anställda förändrar Vattenfalls framtid och deras idéer är oerhört viktiga.

Ämnesområde/Uppdrag – Dammsäkerhet (Fyllningsdammar): En jämförande studie av data från konventionella inklinometrar och SAA-sensorer.

Mål/Syfte – Syftet med examensarbetet är att utvärdera för- och nackdelar med olika typer av mätinstrument för registrering av fyllningsdammars rörelser, och att demonstrera detta via geoteknisk modellering av sådana konstruktioner. Målet är att, baserat på genomförda analyser, ta fram rekommendationer för dammägares val av instrument rörelsemätningar i fyllningsdammar.

Utbildning – Väg- och vattenbyggnad eller motsvarande

Omfattning – 30hp

Genomförande – Arbetet inriktas på inmätning med en inklinometer av typen SAAF (Shape Accel Array Field) på ett antal utvalda dammar (höga och låga med olika dammsäkerhetsklass) uppbyggda på olika sätt med olika material. Analys utförs av hur felaktigt registrerade rörelser kan påverka tolkningen av mätdata och därmed utvärderingen av dammsäkerheten.

Examensarbetet genomförs med bl.a. följande innehåll:

• Planering av examensarbetet (fältmätningar, enkät och teoretiska analyser).

• Litteraturgenomgång av fyllningsdammars rörelsemätningar, primärt utifrån konventionella och nyare typer av inklinometrar, men även med andra relevanta tekniklösningar. Sammanställning av olika faktorers inverkan på resultat, riktlinjer för dammsäkerhet m.m.

• Intervju med projektörer / konsulter erfarenheter av rörelsemätningar på dammar, särskilt med avseende på tolkning av mätresultat.

• Fältmätning utförs under ca 1-2 veckor under våren/sommaren 2021 vid några av Vattenfalls dammar.

• Analyser: Modellering av dammarnas rörelser med hänsyn tagen till mätdata (Plaxis)

• Utvärdering av respektive instruments noggrannhet och tillförlitlighet m.m.

• Rapportskrivning.

• Redovisning vid läroanstalt och på Vattenfall.

Examensarbetaren (1-2 personer) utför arbetet i fält och på kontor samt eventuellt vid Älvkarlebylaboratoriet. Det krävs körkort för att klara fältarbetet. Inledningsvis skriver studenten/studenterna en projektbeskrivning med innehåll och tidplan. Möten hålls regelbundet med en referensgrupp och med industrihandledaren. Rapportutformning, akademisk nivå och formell examination bestäms slutligt av examinator på hemmahörande högskola. Industrihandledaren hjälper till med praktiskt arbete under projekttiden samt hjälper till med rapportens utformning, och knyter kontakter med industrin för intervju/ enkät.

Ansökan – Vid intresse bifogas CV, personligt brev, samt utdrag av betyg till ansökan. Ansök via vår hemsida. Arbetet förutsätter av Vattenfall genomgången och godkänd säkerhetsprövning.

Datum – Sista datum för ansökan är 2021-05-16

Kontakt på Vattenfall – Vid frågor om examensarbetet är du välkommen att kontakta Peter Viklander och/eller Robert Tornberg på 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

Dela detta jobb

Examensarbete – Dammsäkerhet (Fyllningsdammar) – Vattenfall R&D

Vattenfall AB